noclegi w Krakowie na eholidayEuro Hostel
noclegi
noclegi
noclegi
Newsletter

News
Visits
Today: 40
fl_en fl_en

Useful polish phrases

As an initiation to Polish it's useful to know a few common expressions
(pronunciation in brackets):

 

Dzień dobry - good morning (or good afternoon)(Jean Dough-bree)

Dobry wieczór - good evening (DOH-brih VEE-etch-OO-r)

Dobranoc - good night (doh-BRAH-nots)

Cześć - hi (Cheshch)

Do widzenia - good bye (d-oh veedzenia)

Proszę - please / here you are (prosh-eh)

Dziękuję - thank you (Jen KOO yeh)

Dzięki - thanks (less formal) (JEN kee)

Przepraszam - I'm sorry / excuse me (psheh-prasham)

Tak - yes (t-ah-k)

No - yeah (n-oh softer o)

Nie - no / not (Nee-eh)

Nie wiem - I don't know (nee-eh vee-em)

Nie zawracaj mi głowy, nie widzisz, że jestem zajęty/zajęta? - don't disturb me, don't you see I'm busy ? (speaker: male/female) (lit. Don't turn my head, don't you see, that I am busy) (Nee-eh zaf-rah-tsai me gh-wh-oh-vih, nee-eh vi-tsish, sh-eh yea-stem zah-yea-th-ih/zah-yea-th-ah)

Jak się masz? - how are you? (lit. How do you have yourself?) (Yah-k sheh mahsh)

Jak leci? - what's up? (lit. how's it flying?) (Yah-k l-eh-chee)

Miłego dnia - have a nice day (mee-uego dne-ea)

Co/Jak tam u ciebie? - how is it going? (tso / yah-k tahm oo cheh-bee-eh)

Nie mówię po polsku. - I don't speak Polish (nee-eh moov-ee-eh po polskoo)

Nie rozumiem - I don't understand (nee-eh roh-zoo-mee-em)

Na zdrowie! - Cheers! (or Bless you!) (lit. For health!) (nah zdroh-vee-eh)

 

And some more useful phrases:

TranslationPhraseIPARemarks
Polish language język polski,

polszczyzna

['jɛ̃zik 'pɔlski]

[pɔl'ʃʧizna]

 
hello cześć ['ʧɛɕtɕ] informal, used both for greeting and goodbye, lit. “honour”
good morning, good afternoon dzień dobry ['dʑɛɲ ,dɔbri] lit. “good day”
good-bye do widzenia [dɔvi'ʣɛɲa] lit. “until seeing”
good night dobranoc [dɔ'branɔʦ]  
please proszę ['prɔʃɛ̃]  
you're welcome proszę bardzo [ˌprɔʃɛ̃'barʣɔ]  
don’t mention it nie ma za co [ˌɲɛma'zaʦɔ] lit. “(there's) nothing for it”
thank you dziękuję [dʑɛ̃'kujɛ̃]  
this one m: ten

f: ta

n: to

[tɛn]

[ta]

[tɔ]

 
that one m: tamten

f: tamta

n: tamto

['tamtɛn]

['tamta]

['tamtɔ]

 
how much? ile? ['ilɛ]  
English language język angielski ['jɛ̃zik aŋ'gɛ´lski]  
yes tak [tak]  
no nie [ɲɛ]  
I don’t understand Nie rozumiem [ɲɛrɔ'zumiɛm]  
where's the bathroom? Gdzie jest łazienka? [ˌgdʑɛjɛst wa'ʑeŋka]  
generic toast: Na zdrowie! [na zdrɔv'ɛ] lit. “to health”
do you speak English? Czy mówi Pan po angielsku?

Czy mówi Pani po angielsku?

Czy mówisz po angielsku?

i'muvipan poaŋ'gɛ´lsku]

i'muvipani poaŋ'gɛ´lsku]

i'muviʃ poaŋ'gɛ´lsku]

Pan — sir, Mr.; Pani — Mrs.; the third form is both impersonal and informal
what is it? Co to jest? [ʦɔtɔ'jɛst]  
Welcome to Poland! Witamy w Polsce! [vi'tami 'fpɔlsʦɛ]  
I love you Kocham cię ['kɔxamtɕɛ̃]

 

 

source: en.wikibooks.org